top of page

Privacyreglement 2024

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysio&Zo Aarle-Rixtel Gemert Boekel volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening

  • Voor doelmatig beheer en beleid

  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

De plichten van onze medewerkers

Alle medewerkers binnen Fysio&Zo Aarle-Rixtel Gemert hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Via 2factor-autorisatie en het regelmatig aanpassen van wachtwoorden proberen wij datalek te voorkomen.

Verwerking

In onze de praktijk gebruiken wij natuurlijk diverse software voor onze financiële en cliënten administratie. Denk hierbij aan uw behandeltrajecten waarbij wij gebruik maken van een cliëntenportaal voor uw vragenlijsten. Alle software die wij in de praktijk gebruiken voldoet aan de strengste, huidige normen. Ook de externe bedrijven waar wij mee samenwerken voldoen aan deze strenge normen. Zorgkaart Nederland, Fysiomanager, QDNA , Zorgmail en het Landelijk Platform voor Fysiotherapeuten.

Deze softwaresystemen gebruiken wij voor uw ervaringen aangaande de tevredenheid rondom uw behandeltraject, de uitwisseling van verwijsbrieven en behandelverslagen, aanlevering van anonieme totaal overzichten aan zorgverzekeraars en de facturatie van particuliere nota’s. Alvorens wij een samenwerking met een externe partij aangaan verzoeken wij hen eerst aan te tonen dat zij werken met de huidige NEN normen en laten wij dit vastleggen in de contracten met onze praktijk.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten: 

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Wij sturen, tenzij u daar nadrukkelijk bezwaar tegen heeft, bij afsluiting van een dossier een eindrapportage.

Zie ook Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.

bottom of page