Fysio&Zo Aarle-Rixtel

Specialist in bewegen

Kwaliteit

Kwaliteit in de zorg is van groot belang. Door middel van anonieme feedback kunnen wij onze praktijk nog beter maken en u nog beter helpen. Dit doen wij door middel van Zorgkaart Nederland en Qualiview.

Alle fysiotherapeuten van Fysio&Zo Aarle-Rixtel zijn ingeschreven in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en in het CKR (Centraal kwaliteitsregister) van onze beroepsgroep. 

Zo bent u ervan verzekerd dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Op de persoonlijke pagina's van onze fysiotherapeuten Lorraine, Jeanne en Sophie kunt u onder andere onze BIG-registratie terug vinden.

Speerpunten van onze kwaliteit zijn:

 • Individuele zorg staat centraal
 • Teamoverleg
 • Persoonlijke doelen stellen per patiënt

Neem contact op

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Vistaprint. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen een plekje voor u te hebben! 

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Wilt u meer informatie? Dan kunt u op de afbeelding links klikken. 

Patiënttevredenheid

De patienttevredenheid wordt gemeten met de CQ-index middels een vragenlijst. 

U ontvangt daarom, na het afsluiten van uw behandeling, van een onafhankelijk bureau www.fysiomonitor.nl een emailbericht waarin uw medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd.

Deze vragenlijsten worden ons verplicht gesteld door een aantal zorgverzekeraars. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit  leidt ertoe dat we binnen onze praktijk  een functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld om onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.


Wet WGBO

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts
 • Op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patiënt ook plichten:

U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen

Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.