top of page

Financieel

Hieronder vindt u meer informatie over de contractering, de betalingswoorwaarden en de vergoedingen.

Voor 2024 hebben wij opnieuw moeten besluiten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten.

Wederom voldoen een aantal verzekeraars niet aan onze kwaliteitscriteria of bieden ze een dusdanig laag tarief dat wij daarmee niet meer aan een kwalitatieve behandeling kunnen voldoen die u van ons gewend bent en van ons mag verwachten.

Ook nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid naar onze medewerkers om ze niet nog meer te belasten met onnodige administratieve lasten.

 

Per 1 januari 2024 hebben wij dan ook geen contract afgesloten met de volgende verzekeraars:

  • MENZIS

  • ZORG EN ZEKERHEID 

  • ENO 

  • EUCARE

en alle hieronder vallende kleine verzekeringen

 

Instagram sjabloon 5_edited.jpg

Ook als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, kunt u bij ons terecht. 

U dient dan alleen de nota zelf te betalen en ook zelf de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen. 

Heeft u een restitutiepolis, dan krijgt u meestal 100% vergoed, met een naturapolis krijgt u tussen de 60 en 100% van de kosten vergoed. 

Wij behandelen 20 minuten wegens de toegenomen administratieve lasten. 

Meer informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com.

 

Vragen? Onze fysiotherapeuten kunnen u meer vertellen.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. De rechten en plichten van de patiënt/cliënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “model- regeling fysiotherapeut-patient” van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons elektronisch patiëntendossier 'FysioManager' conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al uw gegevens is ons privacyreglement van toepassing. Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF van het KNGF.

 

De voorwaarden zijn in te zien op de website en worden indien gewenst voor de cliënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger uitgeprint.

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen minimaal 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt Fysio&Zo zich het recht voor om de behandeling in rekening te brengen. Via email (info@fysioenzoaarlerixtel.nl) of telefoon (0492-381288)  kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag uw afspraak annuleren.

2. U bent als cliënt ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door uw verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Gezondheidscentrum Fysio&Zo aangaande de dekking van uw polis.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde administratiekosten.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- excl. BTW. 

Vergoedingen

Fysiotherapie vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een fysiotherapie vergoeding moet je beschikken over een Nederlandse zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht. De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van de fysiotherapeut zijn voor een gedeelte opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering.

Een groot gedeelte van de kosten die je bij een fysiotherapeut maakt vallen echter buiten het basispakket en voor dekking van deze kosten heb je een aanvullende verzekering nodig.

Er zijn in Nederland veel mensen die wel eens gebruik maken of gebruik gaan maken van een fysiotherapeut. Nederland is een sportland en dat brengt blessures met zich mee. Bovendien wordt Nederland steeds grijzer en oudere mensen breken sneller iets als ze ten val komen. Het revalideren gebeurt vaak door middel van fysiotherapie. Kortom: vroeg of laat heeft iedereen baat bij een fysiotherapeut.

Wij maken graag gebruik van www.zorgvergoeding.com 

 

Fysiotherapie vergoeding kinderen

De vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken voor het gebruik van fysiotherapie verschillen. Als je jonger bent dan 18 jaar worden de eerste negen fysiotherapie behandelingen vergoed. Als deze negen behandelingen niet voldoende hebben geholpen dan krijg je de volgende negen behandeling ook vergoed. Als je een chronische aandoeding hebt worden al je behandelingen vergoed.

 

Fysiotherapievergoeding volwassenen

Voor volwassenen gelden andere regels. Alle kosten die je maakt voor fysiotherapie zijn niet gedekt in het basispakket, tenzij je een chronische aandoening hebt die op de lijst staat. Als je één of meerdere van deze aandoeningen hebt moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt de zorgverzekeraar je kosten uit het basispakket.

Als je urine-incontinentie hebt krijg je negen behandelingen vergoed uit het basispakket voor bekkenfysiotherapie, mits er een verwijzing van behandeld arts is.

Voor knie- en heupartrose kunnen er 12 zittingen vergoed worden uit de basisverzekering voor oefentherapie met verwijzing van behandeld arts.

Voor Longrevalidatie. Claudicatiotraining of Coronarevalidatie geldt een verwijzing van specialist als voorwaarde.

 

Van welke fysiotherapie vergoeding kan ik gebruik maken?

Er bestaan verschillende soorten fysiotherapie vergoedingen. De meeste zorgverzekeraars bieden aanvullende fysiotherapieverzekeringen aan waarbij je tot een beperkt aantal behandelingen vergoed krijgt. Hierbij kun je denken aan vergoedingen voor 9, 12 of 27 behandelingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 100% vergoed, dit gaat niet ten koste van je eigen risico.

 

Chronische Fysiotherapie?

Als u een klacht heeft die op de chronische lijst Borst staat (bijv. na een operatie), wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt (een deel van) de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

bottom of page